piątek, 24 maja 2024

700 mln złotych trafi na Opolszczyznę w ramach „Polskiego Ładu”! Sprawdź, co zmieni się w Twojej gminie

 fot. ŁK

Jak informuje poseł Marcin Ociepa, Opolszczyzna otrzyma rekordowe 700 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. Poniżej pełna lista inwestycji.

Powiat brzeski:
• Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic
• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie
• Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Lewin Brzeski
• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza
• Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka
• Budowa drogi Brzezina-Lipki

• Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

Powiat głubczycki:
• Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów.
• Budowa ścieżki rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce (etap I).
• Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Branicach wraz z dostosowaniem do zaleceń straży pożarnej
• Przebudowa drogi gminnej relacji Branice – Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej.
• Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joannitów w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej.
• Budowa, przebudowa i remont dróg publicznych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Kietrz
• Przebudowa i remont (modernizacja) stadionu miejskiego w Kietrzu

• Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:
• Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa
• Budowa kanalizacji w Cisku – Etap II
• Wymiana i unifikacja oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki
• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew
• Modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwi
• Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych

Powiat kluczborski:
• Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią.
• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork
• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu
• Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn
• Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn
• Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn

• Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim

Powiat krapkowicki:
• Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni
• Przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie
• Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach
• Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziedzice
• Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie
• Budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach

• Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” – etap I

Powiat namysłowski:
• Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej
• Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych
• Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie
• Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej.
• Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków
• Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu

• Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Powiat nyski:
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie
• Remont dachów na budynkach: Szkoły Podstawowej w Kamienniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich oraz na budynku komunalnym w Lipnikach
• Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku
• Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów.
• Przebudowa dróg w Łambinowicach (ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna) oraz modernizacja dróg w Mańkowicach, Szadurczycach, Lasocicach i Malerzowicach Wielkich
• Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łambinowice-Sowin
• Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
• Modernizacja Stadionu Polonia w Nysie
• Przebudowa ul. Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie
• Modernizacja przedszkola we Frączkowie
• Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce
• Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego
• Zakup taboru niskoemisyjnego do obsługi transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

• Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych

Powiat oleski:
• Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień
• Efektywny energetycznie Dobrodzień
• Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach
• Modernizacja dróg w gminie Olesno
• Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie
• Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy ul. Fabrycznej 18.
• Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa.
• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy
• Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku po byłej szkole podstawowej w Radawiu na potrzeby ośrodka dziennego pobytu osób starszych w Gminie Zębowice
• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

• Budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

Powiat opolski:
• Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I
• Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu
• Budowa budynku publicznego przedszkola wraz punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
• Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim
• Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice
• Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w formule zaprojektuj i wybuduj.
• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Murów
• Przebudowa sieci wodociągowej Rynku w Niemodlinie i ul. Bazaltowej w Graczach oraz kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej i ul. Sportowej w Graczach
• Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych
• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów
• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach
• Modernizacja 4 254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków
• Przebudowa dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski
• Przebudowa z nadbudową budynku przedszkola w Tułowicach
• Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym.

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowie – DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice

Powiat prudnicki:
• Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biała
• Budowa PSZOK na potrzeby Gminy Biała wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
• Rewitalizacja zabytkowych murów obronnych w Głogówku
• Modernizacja dróg gminnych w Głogówku
• Przebudowa drogi gminnej G107321O w Lubrzy oraz drogi G107303O w Prężynce w formule zaprojektuj i wybuduj
• Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków d. wewnętrznych we wsiach Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów, Nowy Browiniec, oraz d. gminnej we wsi Jasiona
• Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej.
• Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Kolejowej w Prudniku
• Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

• Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Powiat strzelecki:
• Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec.
• Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica
• Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji.
• Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych
• Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op.
• Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe.
• Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

• Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub – Etap 1

Inwestycje samorządu województwa opolskiego:
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice

Inwestycje Miasta Opole:
• Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu.
• Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu.

 

Źródło: Facebook.com/Marcin Ociepa

Facebook