wtorek, 23 lipca 2024

Regulamin konkursu „Wygraj bilety na Polską Noc Kabaretową 2021 od Opole-News”

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest portal Opole-News, pl. Św. Sebastiana 7, 45-530 Opole.
 2. Fundatorem nagrody jest organizator Polskiej Nocy Kabaretowej 2021, eskander.pl.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie – https://www.facebook.com/OpoleNews

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz zaznaczenie „lubię to” na FanPage –https://www.facebook.com/OpoleNews
 3. Konkurs trwa od 09.06.2021 r. do 10.06.2021 r. do godz. 12:00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.06.2021 r. za pośrednictwem FanPage- https://www.facebook.com/OpoleNews
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Facebook.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na za zadane pytanie oraz uzasadnieniu, dlaczego właśnie ten uczestnik powinien otrzymać nagrodę.
 2. W konkursie będzie wybranych 2 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zwycięzcę spośród uczestników, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie, przyłączyli się do grupy publicznej Opole News oraz umieścili ich zdaniem najlepszy i najbardziej ambitny komentarz dotyczący uzasadnienia, dlaczego właśnie do tej osoby powinna trafić nagroda. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: podwójna wejściówka na Polską Nocą Kabaretową 2021.
 2. Nagrodę można odebrać mailowo.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 10.06.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpagu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody ze strony uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadku wykrycia działań niegodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać wysłana listem poleconym na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.