niedziela, 4 czerwca 2023

Co wiąże się z podpisaniem mandatu?

 fot. policja.pl

Mandaty karne to jedna z bardziej znanych form karania za wykroczenia. Oczywiście najczęściej ma to miejsce w przypadku wykroczeń drogowych, ale zdarzają się również inne sytuacje. Co zatem należy zrobić? Czy trzeba się podporządkować mandatowi? Jakie są konsekwencje odmowy? I w jakich przypadkach można wystąpić o anulowanie mandatu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tekście.

Postępowanie mandatowe jest uregulowane jako jedna z tzw. procedur szczególnych i wiąże się z nią wiele istotnych szczegółów. Zgodnie z art. 95 § 1 k.p.a. postępowanie mandatowe przeprowadza policja, a w przypadkach określonych przepisami szczególnymi – inne organy. Podstawową przesłanką zastosowania postępowania mandatowego jest zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie. Sprawca zawsze bezpośrednio przed wystawieniem mandatu za wykroczenie jest pouczany przez policjanta o prawie do odmowy przyjęcia mandatu oraz o konsekwencjach takiego postępowania. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy o wykroczeniach, sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu i w takim przypadku policjant ma obowiązek skierować sprawę do sądu. Na rozprawie sąd rozpatruje stanowisko policjanta i porównuje je ze stanowiskiem ukaranego oraz z dowodami przedstawionymi przez strony.

policja
fot. policja.pl

Warto pamiętać, że w świetle nowego taryfikatora karnego sąd może nałożyć na sprawcę wykroczenia grzywnę w wysokości nawet 30 000 zł. Należy pamiętać, że wykroczenie staje się prawomocne z chwilą podpisania mandatu. Dlatego, jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem policjanta i istnieją dowody na poparcie naszych racji, nie powinniśmy podpisywać mandatu i dochodzić swoich praw w sądzie. Prawo jasno określa okoliczności, w których możemy ubiegać się o anulowanie mandatu za wykroczenie. Pierwszą z przesłanek jest, gdy kierowca został ukarany mandatem za wykroczenie, które nie jest przestępstwem. Druga dotyczy wieku, tzn. mandat nie jest prawomocny gdy został wręczony osobie poniżej 17 roku życia. Trzeci punkt mówi nam o popełnieniu wykroczenia w stanie obrony koniecznej lub wyższej konieczności. Czwarta dotyczy naszego zdrowia psychicznego. Jeżeli wykroczenie popełniła osoba o ograniczonej zdolności umysłowej (chora psychicznie lub upośledzona umysłowo).

Pamiętaj. Sąd rozpatrzy wniosek o uchylenie grzywny na posiedzeniu, a nie na rozprawie. Nie będzie zatem badał okoliczności sprawy. Sąd rozstrzyga jedynie, czy zachodzi któraś z powyższych przesłanek i na tej podstawie decyduje o uchyleniu lub utrzymaniu mandatu. Cofnięcie następuje na wniosek złożony przez ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się pełnomocnictwa lub na wniosek organów, których funkcjonariusze nałożyli karę. Podsumowując, warto przestrzegać przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ruchu drogowego. Nie przestrzegając ich bowiem, nie tylko poniesiemy konsekwencje prawne, ale przede wszystkim narazimy siebie i innych na niebezpieczeństwo.

oprac. PK

Facebook