piątek, 2 grudnia 2022

Egzamin i matura po nowemu. Tylko w formie pisemnej

 źródło: Pixabay

Czasy są trudne, więc egzaminy mogą być łatwiejsze. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zawierajace zwolnienie z obowiązku przystąpienia do części ustnej matury czy egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczeń będzie mógł także zmienić deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Przyszłoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty będą przeprowadzone na podstawie określonych wymagań egzaminacyjnych, a nie jak dotychczas na bazie wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiany wymusiła pandemia COVID-19.

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Dużym ułatwieniem może być też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

MEN otrzymało do projektu rozporządzenia blisko 2,5 tysiąca uwag. Po konsultacjach, wprowadzono kilka zmian w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród nich:

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,

2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),

3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

 

w przypadku egzaminu maturalnego:

1. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,

2. z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

grafika dotycząca egzaminu ósmoklasisty
źródło: MEN
grafika dotycząca egzaminu ósmoklasisty
źródło: MEN
grafika dotycząca egzaminu ósmoklasisty
źródło: MEN
grafika dotycząca matury 2021
źródło: MEN
grafika matura 2021
źródło: MEN
grafika dotycząca matury 2021
źródło: MEN
grafika matura 2021
źródło: MEN

Do 23 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w przyszłym roku. Do końca miesiąca powstaną aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Do 31 grudnia CKE zaktualizuje też informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

źródło: MEN/IT

Facebook