środa, 21 kwietnia 2021

Konsultacje czas start! Można zgłaszać uwagi do strategii regionu

 źródło: UMWO

10 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne nowej strategii województwa opolskiego na najbliższe 10 lat. Każdy może zgłosić swoje uwagi do końca kwietnia.

To ma być dokument-drogowskaz na kolejne lata i dla następnego pokolenia mieszkańców województwa opolskiego. W „Strategii Opolskie 2030” określono cele i kierunki działania niezbędne do właściwego rozwoju regionu. Bez strategii nie da się skutecznie pozyskiwać funduszy unijnych. Jak podkreśla marszałek województwa opolskiego, treść dokumentu musi przewidywać różne sytuacje.

Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku. To nasz plan na lepszą przyszłość całego regionu. Zapraszamy do konsultacji wszystkich mieszkańców regionu, zarówno podczas spotkań tematycznych, jak i subregionalnych, ale także przez zapoznanie się z tekstem tego dokumentu i zgłaszaniem uwag przez udostępniony przez nas formularz.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

“Strategia Opolskie 2030” składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. diagnoza, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Uwzględnia także analizę SWOT, czyli mocnych i słabych stron regionu oraz szanse i zagrożenia przed nim stojące. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy wiodące cele:
– Człowiek i relacje;
– Środowisko i rozwój;
– Silna gospodarka;

Do każdego z nich przypisane są pomniejsze cele. To tzw. opolska „11”.

strategia_wojewodztwa_opolskiego
źródło: UMWO
Tym, co determinuje rozwój województwa opolskiego są: depopulacja, wielokulturowość i zróżnicowanie terytorialne regionu. I te determinanty wyznaczały kierunek naszych prac.
prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert, pod którego okiem powstawał projekt strategii

Nad dokumentem pracowało blisko 250 osób w 12 grupach doradczych. Opracowanie przedstawionej w konsultacjach wersji zajęło 1,5 roku. Każdy głos mieszkańca ma znaczenie. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2021 roku.

Strategia dostępna jest na stronie: https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/

źródło: UMWO/IT

Gość w kawiarence

Facebook