Baner reklamowy dla PPP
czwartek, 21 października 2021

Nowa strategia rozwoju regionu uchwalona!

 źródło: UMWO

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego jednogłośnie przyjęli strategię rozwoju regionu do 2030 roku. Prace nad dokumentem trwały prawie 2 lata.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny, który określa cele i kierunki działania, na następną dekadę, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych.

To był proces otwarty i uspołeczniony. Działały grupy doradcze i zespoły zadaniowe, uczestniczyliśmy w warsztatach, debatach i konferencjach, prowadziliśmy konsultacje branżowe i środowiskowe, ale także w subregionach oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami. W dokumencie widnieje 275 nazwisk współtwórców strategii. To solidna podstawa do wydatkowania środków na rozwój, spójna z dokumentami unijnymi i krajowymi strategiami rozwoju.
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert, pod którego naukowym okiem powstawał dokument
Strategia Opolskie 2030 to połączenie marzeń o naszej małej ojczyźnie, wyobrażeń o jej przyszłości z wiedzą i doświadczeniem wielu wspaniałych osób, które pracowały nad tym, by opracować taką strategię, która pomoże te  marzenia zrealizować. To najważniejszy regionalny dokument strategiczny, który wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach.  Ujęliśmy w nim cele i kierunki działania, służące temu, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
Andrzej Buła, marszałek woj. opolskiego

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystykę województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym, ukazuje mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Druga część strategii opisuje z kolei cele strategiczne oraz służące ich realizacji cele operacyjne wraz z kierunkami działań. Trzy cele strategiczne, czyli: człowiek i relacje; środowisko i rozwój oraz silna gospodarka zawierają tzw. opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągnięcia kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii.

Podczas dyskusji przewodniczący wszystkich komisji sejmikowych poinformowali, że podczas wrześniowych posiedzeń wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przygotowany dokument. W głosowaniu wszyscy obecni na uroczystej sesji radni, łącznie 25 osób, zagłosowali za przyjęciem strategii rozwoju regionu do 2030 roku.

Wszystkie informacje dotyczące prac nad strategią rozwoju Opolskie 2030 można znaleźć pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/

źródło: UMWO/IT

Reklama

Gość w kawiarence

Facebook