wtorek, 16 lipca 2024

Powiat Prudnicki będzie miał kolejny zabytek

 fot. PK

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu z dniem 1 grudnia br., wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków, położonego na terenie powiatu prudnickiego, a konkretnie w miejscowości Prudnik.

Zgodnie z art. 9 ust. 3b ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r., poz 840)  informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaję się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego terytorialnie starostwa powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Prudniku informuje, że Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków obiektu: dawnej gospody przy ul. Prężyńskiej 2 w Prudniku, usytuowanej na działce nr 2183/105, obręb Prudnik- miasto.

Jak informuje wojewódzki konserwator, od czasu wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 10a.1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. W związku z powyższym do momentu zakończenia postępowania o wpis do rejestru nie należy podejmować żadnych działań przy zabytku bez zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po wpisaniu zabytku do rejestru zabytków na wykonanie wszelkich prac należy uzyskać pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.