wtorek, 19 stycznia 2021

Rozpoczęły się ferie. Jak powinny wyglądać półkolonie?

 źródło: Pixabay

W tym roku ferie zimowe odbywają się wyłącznie od 4 do 17 stycznia i do tego głównie w domach. Zgodnie z wytycznymi można zorganizować wypoczynek tylko dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych w formie półkolonii bądź obozów szkoleniowych. 

Celem przygotowanego przez MEN, MZ i GIS dokumentu jest:

  • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;
  • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
  • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
  • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego,
    w tym zapewnienie opieki i wychowania.

 

W dokumencie szeroko opisano warunki organizacji półkolonii w ścisłym reżimie sanitarnym: obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu i procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Podkreślono, że w półkoloniach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w środki ochrony osobistej oraz podać dane kontaktowe umożliwiające szybki odbiór dziecka w przypadku podejrzeń o infekcję koronawirusową. Osoby odprowadzające uczniów do placówki mogą wejść na teren wspólny szkoły, zachowując dystans oraz zakrywając nos i usta. Dzieci, które chorują na choroby przewlekłe, mogą uczestniczyć w półkoloniach pod warunkiem wpisania do kart uczestnika informacji, że dziecko choruje na przewlekłą chorobę mogącą narazić je na cięższy przebieg w przypadku infekcji.

Przestrzeń w której odbywają się zajęcia powinna być regularnie dezynfekowana. Na jedną osobę mają przypadać minimum 4 m2. Do półkolonii mogą być wykorzystywane szkolne świetlice, sale dydaktyczne i gimnastyczne. Grupy nie mogą przekroczyć 12 uczestników. Przez cały czas trwania wypoczynku dzieci będą miały tych samych wychowawców.

Uczniowie mogą spożywać żywność przygotowaną w domu, oprócz tego posiłki mają być podawane w małych, niezmiennych grupach z zachowaniem minimalnego dystansu 1,5 metra między stolikami. Dzieci z różnych grup nie powinny mieć ze sobą kontaktu, a jadalnia musi być każdorazowo dezynfekowana. W czasie trwania półkolonii w obiekcie nie mogą odbywać się inne zajęcia.

źródło: MEN/SI

Gość w kawiarence

Facebook