czwartek, 23 września 2021

Opolskie 2030: nowa strategia rozwoju województwa coraz bliżej

 źródło: UMWO

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Strategię Opolskie 2030. Ostatni etap prac nad dokumentem planowany jest na październik br.

Końcowa wersja Strategii Opolskie 2030 uwzględnia wnioski i uwagi, które pojawiły się na etapie
trwających od marca do końca kwietnia br. konsultacji społecznych. Dokument zaktualizowano i
uzupełniono o informacje na temat wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i
ewaluacji ex-ante.

Zanim Strategia Opolskie 2030 zostanie przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego i zacznie
obowiązywać, konieczne jest jej zaopiniowanie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej (pod kątem spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią
rozwoju regionalnego) i skonsultowanie z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 to najważniejszy regionalny dokument
strategiczny, który w następnych 10-ciu latach określa cele i kierunki działania, jakie władze regionu
muszą podejmować, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Strategia jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych
na rozwój regionu. Oficjalna inauguracja prac nad Strategią miała miejsce 5 listopada 2019 r.,
podczas konferencji otwierającej pn. „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 –
wprowadzenie do procesu strategicznego”.

foto-strategia
źródło: UMWO
źródło: UMWO/JM

Gość w kawiarence

Facebook