czwartek, 1 czerwca 2023

Transmisja 69. sesji Rady Miasta Opola [23 lutego 2023]

 fot. ŁK

Obrady LXIX sesji Rady Miasta Opola odbywają się w sali 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 10:00.

69. sesja Rady Miasta Opola – 23 lutego 2023 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu z LXVII sesji.

4. Wybór sekretarza sesji.

5. Porządek obrad sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2022 roku (druk nr 1424)
opiniuje Komisja Społeczna i Zdrowia.

8. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały
w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody
własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas
służby ponadnormatywnej w 2022 roku (druk nr 1422) opiniuje Komisja
Społeczna i Zdrowia.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok (druk nr 1429) opiniuje
Komisja Społeczna i Zdrowia.

10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Opolu za 2022 r. (druk
nr 1423) opiniuje Komisja Społeczna i Zdrowia.

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy Kolendrowa drodze wewnętrznej (druk
nr 1425) opiniuje Komisja Infrastruktury.

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy Aroniowa drodze wewnętrznej (druk
nr 1426) opiniuje Komisja Infrastruktury.

13. Uchwała w sprawie likwidacji dla drogi wewnętrznej nazwy Północna (druk
nr 1427) opiniuje Komisja Infrastruktury.

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy Północna drodze wewnętrznej (druk
nr 1428) opiniuje Komisja Infrastruktury.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji Opola (druk
nr 1430) opiniują Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa, Komisja
Infrastruktury, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Społeczna i Zdrowia oraz
Komisja Sportu i Turystyki.

16. Rozpatrzenie skargi należącej do właściwości Rady Miasta Opola.
17. Informacja Prezydenta Miasta Opola o działalności w okresie
międzysesyjnym.

18. Pytania w sprawach bieżących.

19. Komunikaty.

20. Zamknięcie ses
ji.

 

Źródło: Opole.pl

Facebook