sobota, 18 maja 2024

Ustawa budżetowa na 2023 r. z podpisem Prezydenta

 Prezydent Andrzej Duda Źródło: Twitter / Kancelaria Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona deficyt na poziomie 68 mld złotych, wzrost PKB na poziomie 1,7 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 9,8 proc. W ustawie budżetowej na bieżący rok przyjęto, że tempo wzrostu PKB obniży się do 1,7 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku utrzyma się na granicy 5,4 proc. W ustawie określono również inflację, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług, który wg prognoz ukształtuje się na poziomie 9,8 proc.. 

Budżet na 2023 jest także budżetem kontynuacji programów społecznych, wzrostu wydatków na obronność do 3% PKB, waloryzacja rent i emerytur z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytury. Stąd też określono limit wydatków na kwotę 672,54 mld złotych, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 604,54 mld złotych. Natomiast deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 68 mld złotych. te założenia oparto także o prognozowane średnioroczne kursy euro na poziomie 4,65 złotych i dolara amerykańskiego na poziomie 4,43 złotych. W ustawie przyjęto deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

pieniądze, banknoty, kasa
foto. pixabay.com

Dochody Państwa:

Podstawowym składnikiem dochodów, który stanowi największy udział, to oczywiście podatki pośrednie. W tym obszarze dochody prognozowane są w następujących kwotach: 286,3 mld złotych z podatku od towarów i usług; 88,597 mld złotych z podatku akcyzowego; 4 mld złotych z podatku od gier; 73,61 mld złotych z podatku dochodowego od osób prawnych; 78,37 mld złotych z podatku dochodowego od osób fizycznych; 4,6 mld złotych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin; 5,98 mld złotych z podatku od niektórych instytucji finansowych; 3,88 mld złotych z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach kategorii dochodów niepodatkowych przewiduje się wpływ na kwotę 55,43 mld złotych. Warto też dodać, że dochody do Skarbu Państwa, to także subwencje i dotacje wpływające z unijnych źródeł, które prognozuje się na kwotę 107 mld zł.

bilon 1 złoty
fot. MF

Wydatki Państwa

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu. Z uwzględnieniem powyższego ustawa budżetowa zwiększa nakłady na służbę zdrowia ponad 6% PKB, zabezpiecza środki na programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli.

Wszelkie inne wydatki, to w głównej mierze kontynuacja programów i realizacja inwestycji oraz bieżące pokrywanie zapotrzebowania w takich obszarach jak: – zdrowie transport lądowy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacja, szkolnictwo wyższe i rolnictwo. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 545,33 mld złotych, dochody niepodatkowe – 55,42 mld złotych, zaś środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi – 3,79 mld złotych.  Nie należy pomijać faktu, że przyjęto prognozę wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%.

oprac. PK/ źródło: MF

Facebook