wtorek, 23 lipca 2024

Ustawa o pracy zdalnej czeka na podpis Prezydenta

 fot. pixabay.com

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Ustawa wprowadzająca pracę zdalną do Kodeksu pracy wprowadza przede wszystkim definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Będzie ona mogła być uzgodniona zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia (w formie zmiany warunków umowy o pracę – nie będzie wymagana forma pisemna). Praca zdalna będzie mogła również być polecona pracownikowi w szczególnych przypadkach takich jak np. pożar czy zalanie zakładu pracy.

Ustawa przewiduje, że w razie uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wiążącym wnioskiem o powrót do tradycyjnej pracy w zakładzie pracy.

puste biuro, praca zdalna, pandemia,
fot. pixabay.com

Ustawa konkretyzuje zasady wykonywania pracy zdalnej, która przede wszystkim powinna być wykonywana w oparciu o porozumienie zawarte między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna taka organizacja to należy taki regulamin stworzyć wespół z przedstawicielami pracowników. Jeśli powyższe zapisy nie mogą być zrealizowane przez pracodawcę, praca taka będzie mogła być wykonywana na wniosek zainteresowanego pracownika.

Sam wniosek nie można złożyć tylko dlatego, że mamy taką wolę. Ustawodawca konkretyzuje, w jakich przypadkach pracownik może wystąpić o pracę zdalną. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez: pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracownicę w ciąży oraz tych pracowników, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia. praca zdalna również przysługuje temu pracownikowi, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Ustawa dopuszcza również pracę zdalną dla pracowników niekwalifikujących się w myśl zapisów ustawy. Mowa tutaj o tzw. pracy zdalnej okazjonalnej, która będzie udzielana na wniosek pracownika, na czas określony, nie przekraczający 24 dni kalendarzowych. Z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej (np. obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi pracy).

oprac. AW/źródło MRiPS

Facebook