środa, 12 czerwca 2024

Zmniejsza się liczba studentów na opolskich uczelniach

 fot. PK

W roku 2021/2022 na wszystkich uczelniach w województwie pobierało naukę 17,9 tys. studentów, czyli mniej o 0,5 tys. w stosunku do poprzedniego roku, a o 20,4 tys. w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11. O wiele mniej również je ukończyło jedynie 4,6 tys. absolwentów, tj. więcej o 0,2 tys. niż rok wcześniej, a mniej o 6,1 tys. niż w roku akademickim 2009/10.

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie było m. Opole, z największą uczelnią – Uniwersytetem Opolskim kształcącym 9177 studentów, a także Politechniką Opolską (5000 studentów). W roku akademickim 2021/22 w m. Opolu kształciło się 15801 studentów, którzy stanowili 88,4% ogółu studentów w województwie.

Większość studentów, bo aż 74,8% wybiera studia stacjonarne. Jednak ponownie jest to mniej w porównaniu z poprzednimi latami. Wysoki jest natomiast odsetek kobiet wśród wszystkich studiujących. Wynosi on aż 57,5%. Wśród osób kształcących się na studiach stacjonarnych było 59,4% kobiet, na studiach niestacjonarnych – 52,0%.

źródło: Urząd Statystyczny w Opolu z dn. 14.07.2022 r.

Spadła ilość obcokrajowców pobierających naukę na opolskich uczelniach. Według stanu na początku roku akademickiego 2021/22 na uczelniach województwa opolskiego naukę podjęło łącznie 1780 obcokrajowców wobec 1863 w roku akademickim 2020/21 i 188 w 2010/11. Najliczniejszą grupę cudzoziemców studiujących w województwie opolskim stanowili studenci z Ukrainy – 58,1%.

W ubiegłym roku odnotowano 331 studentów niepełnosprawnych i stanowili oni 1,9% wszystkich studentów co jest o 0,2 punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim. Większość wśród ogółu studiujących (89,4%) stanowili studenci uczelni publicznych. Największa część studentów (60,1%) podjęła studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie). Na studiach drugiego stopnia kształciło się 21,9% osób, a magisterskich jednolitych – 17,9%.

źródło: Urząd Statystyczny w Opolu z dn. 14.07.2022 r.

W roku akademickim 2021/22 najwięcej osób kształciło się na kierunkach z grupy biznes, administracja i prawo (19,5%), zdrowie i opieka społeczna (17,8%) oraz technika, przemysł, budownictwo (13,2%). Kobiety częściej niż mężczyźni studiowały na kierunkach: zdrowie i opieka społeczna (23,4% ogółu studentek wybrało ten kierunek, podczas gdy wśród mężczyzn 10,3% studentów) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (odpowiednio: 11,7% i 7,2%). Z kolei mężczyźni zdecydowanie częściej wybierali kierunki: technika, przemysł, budownictwo (22,7% ogółu mężczyzn studiujących, podczas gdy wśród kobiet 6,2%) oraz technologie teleinformacyjne (odpowiednio: 17,0% i 1,4%).

źródło: Urząd Statystyczny w Opolu
autor: JZ

Facebook