piątek, 24 maja 2024

Raport ZUS – umowy o dzieło. Są dane z Opolszczyzny

 fot. Pixabay

ZUS przeanalizował umowy o dzieło w 2023 r. Okazuje się, że płatnicy złożyli więcej formularzy zgłoszeniowych RUD niż w dwóch poprzednich latach, jednak wykazali w nich mniej zawartych umów o dzieło. Jak wypadła Opolszczyzna?

 

Skąd są zgłaszający

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło 1,2 mln formularzy RUD, które służą do informowania Zakładu
o zawartych umowach o dzieło. Zgłoszono w nich ponad 1,6 mln umów o dzieło. O takim zamiarze powiadomiło 75,8 tys. podmiotów, z czego ponad 97 proc. to płatnicy składek (73,6 tys.).

Jak wynika z danych ZUS, w porównaniu do dwóch poprzednich lat, w minionym roku było więcej unikalnych podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz samych wykonawców umów.

Na Opolszczyźnie zarejestrowano najmniej zgłaszających umowy o dzieło, bo 1,66 procent ogółu.
To minimalny wzrost w stosunku do danych za rok 2022, gdy ten udział wyniósł 1,63 procent. W skali kraju na czele jest województwo mazowieckie, gdzie zgłaszający umowy o dzieło w ubiegłym roku stanowili ponad 25 procent ogółu. Kryterium jakie przyjął ZUS w tym zestawieniu opierało się na adresie płatnika składek.
tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

W formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) zgłaszający umowę wpisują dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Na jednym formularzu RUD zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą.

Województwo Struktura zgłaszających umowy o dzieło w podziale na województwa

w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.

Mazowieckie 25,16 %
Śląskie 11,13 %
Małopolskie 10,12 %
Wielkopolskie 8,35 %
Dolnośląskie 7,54 %
Pomorskie 7,41 %
Łódzkie 4,78 %
Kujawsko-pomorskie 4,38 %
Lubelskie 4,03 %
Podkarpackie 3,83 %
Zachodniopomorskie 2,91 %
Podlaskie 2,37 %
Warmińsko-mazurskie 2,3 %
Lubuskie 2,04 %
Świętokrzyskie 1,99 %
Opolskie 1,66 %

 

Mniejsze zróżnicowanie pomiędzy województwami widać w zestawieniu płatników składek, którzy zgłosili umowy o dzieło, w przeliczeniu na 10 tys. aktywnych płatników składek. W takim ujęciu najwięcej płatników przekazało formularze RUD w województwie mazowieckim, bo 444 na 10 tys. aktywnych płatników, natomiast najmniej w województwie zachodniopomorskim – 219 na 10 tys. aktywnych płatników. W województwie opolskim na 10 tys. aktywnych płatników składek ZUS zanotował zgłoszenia od 272 płatników z regionu, co w liczbach bezwzględnych daje 2242 formularzy RUD. Dla porównania, w województwie mazowieckim przełożyło się to na 11 933 zarejestrowanych formularzy.

 

Skąd są wykonawcy

 

Między styczniem, a grudniem 2023 r. w formularzach RUD zgłoszono 344,7 tys. wykonawców umów o dzieło. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,25 proc. zgłoszonych wykonawców. Na Opolszczyźnie mieszkało w badanym okresie 1,5 proc. osób, które realizowały umowy o dzieło.

Województwo Struktura wykonawców umów o dzieło w podziale na województwo

zamieszkania w okresie od stycznia do grudzień 2023 r.

Mazowieckie 26,50 %
Małopolskie 10,56 %
Śląskie 9,92 %
Dolnośląskie 8,01 %
Pomorskie 7,64 %
Wielkopolskie 7,64 %
Łódzkie 4,8 %
Lubelskie  4,17 %
Podkarpackie 3,7 %
Kujawsko-pomorskie 3,61 %
Zachodniopomorskie 2,85 %
Podlaskie 2,37 %
Warmińsko-mazurskie 2,27 %
Świętokrzyskie 2,2 %
Opolskie 1,5 %
Lubuskie 1,43 %

Płeć a umowy

Między styczniem, a grudniem 2023 r. w formularzach RUD zgłoszono 344,7 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn. Stanowili oni 52,21 proc. wykonawców. Największa, bo 25 procentowa grupa zatrudnionych to osoby w wieku 30-39 lat. Było ich dokładnie 84,1 tys. Co ciekawe w minionym roku aż 2792 zgłoszonych jako wykonawcy umów o dzieło stanowiły osoby powyżej 80-tego roku życia.

Cudzoziemcy

Liczba cudzoziemców wykazana w formularzach RUD z uzupełnionym polem nazwa państwa inna niż Polska wyniosła 6,8 tys. osób. To o 2 tys. osób więcej niż miało to miejsce w 2022 r. W minionym roku największą grupę wśród cudzoziemców stanowili Ukraińcy 19,9 proc. (na koniec 2022 r. – 22 proc.), Niemcy 11,6 proc. (2022 r. – 12 proc.), obywatele Wielkiej Brytanii 6 proc (2022 r. – 7 proc.), Hiszpanii – 5,1 proc., USA 5,1 proc. (2022 r. – 6 proc.).

Państwo pochodzenia Struktura cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD

w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.

Ukraina 19,87 %
Niemcy 11,59 %
Wielka Brytania 5,99 %
Hiszpania 5,12 %
USA 5,14 %
Francja 4,49 %
Czechy 4,44 %
Włochy 4 %
Pakistan 3,15 %
Słowacja 3,61 %
Litwa 2,44 %
Austria 2,37 %

W jakich branżach

 

Kilku płatników składek mogło zgłosić tę samą osobę jako wykonawcę umowy o dzieło. Dlatego poniższa analiza objęła 430,2 tys. osób, czyli więcej niż unikalnych wykonawców umów o dzieło, których było 344,7 tys. Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w branży informacja i komunikacja 87 634 wykonawców (20,37 proc.) – zgłosiło ich 7103 płatników składek.

Inne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności z największą liczbą wykonawców, to:

– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79 058 wykonawców (18,38 proc.), zgłosiło ich 15 559 płatników składek,

– działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57 226 wykonawców (13,30 proc.), zgłosiło ich 6117 płatników składek,

– edukacja – 53 802 wykonawców (12,51% proc.), zgłosiło ich 4049 płatników składek,

– pozostała działalność usługowa – 48 207 wykonawców (11,21 proc.), zgłosiło ich 5923 płatników składek,

– administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 17 934 wykonawców (4,17 proc.), zgłosiło ich 2608 płatników składek,

– przetwórstwo przemysłowe – 17 305 wykonawców (4,02 proc.), zgłosiło ich 7217 płatników składek,

– handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 16 734 wykonawców (3,89 proc.) – zgłosiło ich 6456 płatników składek,

– działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 11 892 wykonawców
(2,76 proc.), zgłosiło ich 1944 płatników składek,

– budownictwo – 11 116 wykonawców (2,58 proc.), zgłosiło ich 4564 płatników składek,

W pozostałych sekcjach wykazanych zostało 22 391 wykonawców (5,20 proc.), zgłosiło ich

10 137 płatników składek.

Jak jest na Opolszczyźnie

Oto działy Polskiej Klasyfikacji Działalności dominujące w regionie w 2023 r., według zgłaszającego umowy o dzieło płatnika składek:

  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16,18 proc. (w 2022 r. – 14,54 proc.),
  • przetwórstwo przemysłowe -13,44 proc. (w 2022 r. – 13,32 proc.),
  • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 10,54 proc. (w 2022 r. – 10,73 proc.),
  • pozostała działalność usługowa – 7,68 proc. (w 2022 r. – 7,72 proc.),
  • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle –
    7,11 proc.

 

PUE ZUS to podstawa

 

Umowy o dzieło w 2023 r. zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD, co przekłada się na 89,95 proc. Za pośrednictwem operatora pocztowego wpłynęło 9.21 proc. formularzy. Niecały procent zgłoszeń ZUS zanotował
w ramach osobistej wizyty płatnika składek w placówce ZUS.

 

Od stycznia do grudnia 2023 r., największa liczba formularzy RUD wpłynęła do ZUS w październiku – 114,7 tys. Zawierały one informacje o 141,2 tys. umów i zostały przekazane przez 19,4 tys. podmiotów. Najrzadziej zgłoszenia były kierowane do ZUS w lutym minionego roku. W tym miesiącu ZUS zarejestrował niecałe 82 tys. formularzy  o ponad 114 tys. umów, a złożyło je niespełna 17 tys. podmiotów.

Źródło: ZUS Opole

Facebook