piątek, 2 grudnia 2022

Wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych – nabór do 15 listopada 2022 r.

 fot. Pixabay

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach rolnych w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków na kwotę 138 mln zł.

O pomoc w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej w wyniku wystąpienia w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą ubiegać się rodziny rolnicze. W ich skład muszą wchodzić osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Co najmniej jeden z członków rodziny powinien prowadzić gospodarstwo rolne i mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

  • kopię protokołu dot. szkód;
  • uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Zakładana wysokość pomocy to 5 tys. złotych i 10 tys. złotych, w zależności od procentowego uszczerbku na średniej rocznej produkcji rolnej. Strata poniżej 30% kwalifikuje do wypłaty odszkodowania z niższego progu pomocy, powyżej 30% – z wyższego progu. Rolnicy mają czas na ubieganie się o to wsparcie do 15 listopada 2022 r.

Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków, a wynikająca z nich kwota to 138 mln zł. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.

Budżet programu wynosi 450 mln zł. Jeśli jednak ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-kleskowe-dla-rodzin-rolniczych–nabor-w-toku

Facebook