poniedziałek, 30 stycznia 2023

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych 2023

 fot. pixabay.com

Osoba bezrobotna w Polsce ma możliwość ubiegania się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. W 2023 roku czekają nas zmiany, co do zasady wypłacania tego świadczenia. Ile wyniesie zasiłek, jak długo można go pobierać i jakie należy spełnić wymogi, o tym w dzisiejszym artykule.

W Polsce nadal mamy niską stopę bezrobocia, co jest wynikiem zastosowania tarcz w okresach związanych pandemią oraz w okresie wybuchu wojny w Ukrainie. Według danych GUS w ubiegłym roku wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie od 5,9 do 5,1 proc. Prognozy na 2023 rok są nieco gorsze m.in. ze względu na rosnące ceny energii, jednak analitycy nie przewidują drastycznych zmian.

Przy wskaźniku oscylującym w okolicy 5,5 p proc., w urzędach pracy zarejestrowanych było około 800 tys. bezrobotnych. Według danych GUS w listopadzie ub. roku stopa bezrobocia w poszczególnych województwach prezentowała się następująco:

fot. MPiPS

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która straciła pracę z winy pracodawcy i przepracowała minimum rok w okresie 18 miesięcy oraz nie skorzystała lub nie otrzymała żadnej propozycji szkolenia, stażu, robót publicznych czy oferty pracy. O zasiłek mogą również ubiegać się osoby, które pracowały za granicą i wróciły jako repatrianci, pracowały w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, na podstawie umowy zlecenia umowy agencyjnej lub też innej umowy o świadczenie usług, były zatrudnione, wykonywały inną pracę zarobkową lub pełniły służbę, osiągając przy tym dochód wiążący się z obowiązkiem odprowadzania składek na Fundusz Pracy.

Istotnym elementem zliczania czasu do przyznania zasiłku jest także, okres pobierania świadczenia zwanego rentą, odbywanie służby wojskowej, czas przebywania na urlopie wychowawczym oraz macierzyńskim. Te okresy zostają na mocy ustawy doliczone do tzw. stażu pracy.

Praca, PUP, oferty pracy, tablica
fot. PUP / zdj. poglądowe

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, potocznie nazywanym „kuroniówką”, w 2023 roku wyniesie:

Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy. Jeśli jest on mniejszy niż 5 lat, otrzymamy kwotę brutto 1043,28 (w czwartym i kolejnym m-cu: – 819,28 zł. W przypadku kiedy nasz staż pracy mieści się w przedziale pomiędzy 5 – 20 lat, otrzymamy kwotę brutto 1304,10 zł brutto i adekwatnie do sytuacji powyżej, po trzech miesiącach stawka ta ulega obniżeniu do kwoty 1024,10 zł brutto. W przypadku kiedy mamy staż pracy powyżej 20 lat, przysługuje nam zasiłek w wysokości 1564,91 zł brutt, a po trzech miesiącach spada do 1228,91 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy. Decyzja ta uzależniona jest od sytuacji na rynku pracy na obszarze działalności powiatowego urzędu pracy, czyli powiatu w którym zamieszkuje osoba bezrobotna. Krótsze świadczenie dotyczy powiatów, gdzie stopa bezrobocia nie przekracza 150 proc. średniego poziomu bezrobocia w Polsce, natomiast wydłużone obowiązuje w przypadku, gdy wartość ta przekracza 150 proc.

W związku z coraz powszechniejszą cyfryzacją danych i fluktuacją informacji pomiędzy urzędami, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić zmianę, która ma obowiązywać jeszcze w tym roku, dotyczącą formy przyznawania statusu osoby bezrobotnej. Projekt ustawy o aktywności zawodowej przewiduje między innymi, że osoby pozbawione pracy nie będą musiały rejestrować się jako bezrobotni, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany mają dotyczyć również wysokości minimalnego wynagrodzenia upoważniającego do odebrania zasiłku. Oznacza to, że osoba bezrobotna będąca jeszcze pracownikiem, która otrzymywała w ostatniej pracy wynagrodzenie poniżej minimalnej pensji, będzie miała możliwość otrzymania połowy zasiłku podstawowego, czyli 625,05 zł przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 512,05 złotego.

komputer, laptop, kobieta, biuro
fot. gov.pl

Wymagane dokumenty do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy:

  • świadectwa pracy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy),
  • dokument tożsamości (tylko rejestracja tradycyjna),
  • dokumenty informujące o przeciwskazania do wykonywania określonych zawodów,
  • świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach,
  • zaświadczenie wystawione przez zakład pracy, zawierające informację o wysokości odprowadzanych składek i zarobków.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest do 14. dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożone przez nas dokumenty zostały zatwierdzone.

oprac. PK

Facebook